85 Phân tích đoạn thơ hay trong truyện Lục Vân Tiên mới nhất

Phân tích đoạn thơ hay trong truyện Lục Vân Tiên
Bình luận ý thơ sau: ‘Nhớ câu kiến nghĩa hất vi, / Làm người thế ấy cũng phi anh hùng’. (‘Truyện Lục Vân Tiên’ – Nguyên Đinh Chiểu)