181 Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 90/100 mới nhất

Câu hỏi: Một lớp có 30 học sinh, trong đó có 90/100 học sinh thích học toán và 80/100 học sinh thích học vẽ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh thích học toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Câu trả lời:

Số học sinh thích học toán: 30×90/100 = 27 (bạn)

Số bạn thích học vẽ: 30×80/100 = 24 (bạn)