157 Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp mới nhất

Quảng Cao [X]

(Cập nhật lần cuối Ngày: 21/09/2022 bởi Lytuong.net)

Trong một tổ chức, quản trị chiến lược có thể được tiến hành ở hai cấp độ cơ bản: cấp doanh nghiệp, cấp đơn vị kinh doanh và cấp bộ phận chức năng.

Hình 1: Các cấp độ hoạch định và chiến lược tại Công ty GE

1. Công ty tiên tiến

Chiến lược doanh nghiệp xác định hướng đi của tổ chức trong dài hạn nhằm hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu tăng trưởng. Nó được thiết kế để trả lời câu hỏi doanh nghiệp sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào, đồng thời phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh và đơn vị kinh doanh cũng như làm thế nào để ưu tiên các nguồn lực được giới hạn cho các lĩnh vực kinh doanh và đơn vị kinh doanh của công ty.

một. Tập trung vào cốt lõi

Cơ sở của việc lập kế hoạch và chiến lược ở cấp công ty là các số liệu chung được trả về trong máy. Một chức năng quan trọng của các nhà quản lý cấp cao là hướng dẫn và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh chiến lược. Một đơn vịđơn vị kinh doanh chiến lược (SBU)) là một bộ phận hoặc bộ phận con của một công ty cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng mình và thường có các mục tiêu và mục tiêu riêng. Ban lãnh đạo cao nhất của công ty cũng quyết định có nên phân bổ các nguồn lực tài chính và nhân lực như nhau hay ít hơn giữa các SBU hay không.

b. Chiến lược tăng trưởng

Có 5 chiến lược để phát triển ở cấp độ tổ chức, đó là Đại điều hành, Đại hại điều, Đại bạn ngang, đại điển đội tâm, đại hại hành nạp.

  • Dễ dàng truy cập

Thâm nhập sâu hơn xảy ra khi một công ty thâm nhập vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, tiếp cận khách hàng cuối cùng.

  • Hướng đối diện

Tích hợp ngược xảy ra khi một công ty thâm nhập vào công việc của nhà cung cấp, thường là để kiểm soát chất lượng của các thành phần, đảm bảo giao hàng kịp thời hoặc ổn định giá cả.

  • Đăng nhập

Gia nhập xảy ra khi một công ty có một hoặc nhiều đối thủ cạnh tranh và tăng thị phần của mình.

liên minhchẳng hạn như thông qua liên doanh, là một giải pháp khác với hình thức hội nhập xuyên biên giới, xuyên quốc gia và xuyên biên giới truyền thống.

  • Các hình thức khác nhau của cùng một tâm trí,

Đa đội hốa đồng tâm Độ dốc tại là các vấn đề liên quan (liên dất), nó xảy ra khi một công ty đang kinh doanh hoặc kinh doanh liên quan đến ngành hoặc công ty hiện tại đang tổ chức trong lĩnh vực ngành, thịnh, hoặc sản phẩm.

  • nó tương tự

Một sự kết hợp tương tự xảy ra khi một công ty thêm hàng hóa hoặc dịch vụ không liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của mình.

2. Nội dung chiến lược gây hại cho kinh đếnh

Một doanh nghiệp có thể hoạt động trong một hoặc một số lĩnh vực kinh doanh. Trong mỗi lĩnh vực kinh doanh có thể có một số đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ… Đó là các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU: Strategy Business Unit)

Chiến lược cầm hảnh kinh đổng (hay Chihến cầm hạn đến vị trí kinh đổng) thường đề cập đến cách thức họ phát triển, cạnh tranh trong từng lĩnh vực hoặc định vị kinh đổng cụ thể nhằm góp phần hoàn thành các mục hại đến.

Chiến lược của một đơn vị liên quan đến việc phân bổ các nguồn lực và hành động để đạt được các mục tiêu mong muốn trong một thị trường cụ thể với các sản phẩm và dịch vụ nhất định. Mục tiêu chính của nó là tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua sự phát triển liên tục các khả năng cốt lõi của tổ chức trong một thị trường cụ thể.

Các nhà quản lý cấp cao của công ty hoặc SBU tập trung vào việc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược để (1) duy trì và đạt được lợi thế cạnh tranh trong dịch vụ khách hàng, (2) xác định các lĩnh vực chức năng mà các nguồn lực (ví dụ, khách sạn, nhân sự, tiếp thị và nguồn lực tài chính) có thể đóng góp hiệu quả như vậy và (3) phân bổ tài nguyên giữa các chức năng. Tập trung vào khách hàng là nền tảng của sự thành công trong chiến lược và kế hoạch cấp đơn vị kinh doanh. Khi lập kế hoạch và tạo chiến lược tập trung vào khách hàng, các nhà quản lý phải trả lời các câu hỏi cơ bản sau:

  • Nó sẽ được phục vụ?
  • Nhu cầu nào của khách hàng sẽ được thỏa mãn?
  • Làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng?

3. Chức năng cấp chiến lược

Chiến lược chức năng liên quan đến các hành động liên quan đến nhau và các cam kết nguồn lực được phân bổ cho sản xuất, tiếp thị, nguồn nhân lực, tài chính và các lĩnh vực chức năng khác của một tổ chức. Lập kế hoạch chức năng và chiến lược nên hỗ trợ các chiến lược và kế hoạch của đơn vị kinh doanh.

Các doanh nghiệp đều có các phòng ban chức năng như: marketing, nhân sự, tài chính, sản xuất, nghiên cứu và phát triển v.v… Các phòng ban này cần có chiến lược hỗ trợ thực hiện chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp doanh nghiệp, ví dụ: phòng marketing với chiến lược 4Ps, phòng nhân sự bộ phận với chiến lược thu hút những người giỏi nhất vào doanh nghiệp, bộ phận tài chính với chiến lược tiết giảm chi phí, chiến lược đầu tư sản phẩm电影 mới v.v… Chiến của tàn phế thải có trị số trong từng giai đoạn của quá trình thực hiện chiến lược hạn chế đến với kinh tế đổ Cũng có thể coi đây là các giải pháp chức năng để thực hiện chiến lược cấp doanh nghiệp và chiến lược cấp doanh nghiệp.

Bảng I: Các vấn đề trong chức năng xây dựng chiến lược

Chức năng Các vấn đề chính
Nguồn nhân lực Hệ thống phần thưởng là gì?
Hiệu suất của nhân viên nên được xem xét như thế nào?
Cách tiếp cận nào được sử dụng để tuyển dụng các ứng viên tài năng?
Các chỉ động đến đến của bạn cần chọn nhật, người miều số
Tài chính Sự kết hợp giữa nguồn vốn vay và tài sản, thời gian là bao lâu?
Bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sẽ được phân bổ để tái đầu tư và cổ tức sẽ là bao nhiêu?
Những tiêu chí nào nên được sử dụng để phân bổ kinh phí và nguồn nhân lực cho dự án?
Tiêu chuẩn nào nên được sử dụng để tài trợ tín dụng cho khách hàng?
Tiếp thị Hàng hóa hay dịch vụ nào nên nhân bội hạnh?
Sản phẩm nên được phân phối như thế nào? (ví dụ bán trực tiếp, nhà bán sỉ, nhà bán hỏa…)
Cạnh tranh khi xảy ra sự cố nên truy cập vào chi phí hay nhấn vào bảo đảm?
Hình ảnh nào được tổ chức và tính năng nào của sản phẩm cần được nhấn mạnh cho khách hàng?
Sản xuất Có mức độ cam kết nào đối với chất lượng tổng thể?
Nhà cung cấp nên được lựa chọn như thế nào?
Timing the head of multiộn ghép: prmplet dictionary thết kho hay đồng động thực hiện nhu cầu khảng hạng
Loại hoạt động sản xuất nào (ví dụ automático hoa hoặc bú trí nhau) cần được thay đổi để cải thiện hiệu suất?

Như vậy, các chiến lược của các cấp độ cơ bản này không độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với nhau, trên thì tiến trình trị liệu mới của cuộc tấn công quyết định đến đích. Quy trình quản trị chiến lược ở mỗi cấp độ đều có hình thức giống nhau và bao gồm các giai đoạn cơ bản: phân tích môi trường, xác định nhiệm vụ và mục tiêu, phân tích và lựa chọn chiến lược, thực hiện và kiểm soát chiến lược.