Tổ chức thực hiện :Nâng cao phẩm chất đạo đức, Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN » Văn bản Trường

Tổ chức thực hiện :Nâng cao phẩm chất đạo đức, Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/01/2014 20:09 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 695 | Phản hồi: 0
Tổ chức thực hiện :Nâng cao phẩm chất đạo đức,  Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ

Tổ chức thực hiện :Nâng cao phẩm chất đạo đức, Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ

 
PHÒNG GÍAO DỤC –ĐÀO TẠO
HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 NGUYỄN TRI PHƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                               Số :     09  /KH-NTP                                 Hòa Bắc , ngày 16 tháng 01 năm 2014
                                                                                     
                                                                             KẾ HOẠCH
                                               Tổ chức thực hiện :Nâng cao phẩm chất đạo đức, 
                                              
Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ

 
 
 
 

             Ngày 04 tháng 3 năm 2008 Chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch ”Tăng cường thực hiện ký luật, kỷ cương,tạo sự chuyển biến mạnh mẻ trong lề lối làm việc của cán bộ ,công chức,viên chức tại các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;
           Ngày 27 tháng 4 năm 2010  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị  04/CT -UBND “về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”;
Thực hiện công văn số 533/KH-PGD ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2013 về Kế hoạch Nâng cao phẩm chất đạo đức, Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ;
Nay trường THCS Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện  như sau :
 
          I-Về mục đích yêu cầu :
          1-Mục đích :
          a)Đây là kế hoạch bắt buộc của UBND Thành phố đối với tất cả CBCCVC trên địa bàn  nhằm  chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ viên chức tại các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp nói chung;của cán bộ, viên chức trong đơn vị trường học nói riêng. Do đó  mỗi thầy cô giáo và viên chức trong nhà trường cần biết những mục đích cũng như các yêu cầu của quyết định này để thực hiện  :
          b)Phải tạo sự chuyển biến lớn về tinh thần trách nhiệm, về ý thức của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong việc dạy học và công tác; phải tự xây dựng cho mình kế hoạch rèn luyện đạo đức,lối sống gương mẫu trong đơn vị, trong gia đình, hàng xóm láng giềng với việc dạy dỗ con cái của mình cho thật tốt;     
          c)Tăng cường  tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong trường học;
d)Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân và cha mẹ học sinh;
          đ)Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị làm giảm đến mức thấp nhất hành vi tiêu cực, của cán bộ, giáo viên, viên chức trong việc dạy học hoặc giải quyết các thủ tục hành chính;
          e)Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, giáo viên, viên chức trong nhà trường góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác.
 
          2-Yêu cầu :
          a)Làm cho đơn vị có nhiều khí thế thi đua rộng khắp trong các tổ chuyên, các đoàn thể ;biểu dương  kịp thời gương người tốt việc tốt; phát hiện ,phê phán và xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ ,viên chức góp phần thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng , luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
          b)Gắn việc thực hiện “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lề lối làm việc” với việc thực hiện luật cán bộ, công chức, đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ, những điều cán bộ, công chức không được làm - Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị,  phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, viên chức và học sinh ; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, giáo viên, viên chức góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
          c)Xác định đây là kế hoạch thực hiện lâu dài; không làm theo phong trào .
 
          II. Nội dung:
          1. Cán bộ, giáo viên, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:
          a)    Đối với công việc và trong cơ quan:
         -Luôn thực hiện tốt phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, đối với nhân dân của cán bộ, giáo viên , viên chức;
         -Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi  trái pháp luật, trái quy chế, quy định , cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn,phiền hà đối với nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh;
         -Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy trường học;
         -Không gây bè phái, làm mất đoàn kết,cục bộ địa phương trong tập thể và đơn vị ;
         -Đeo thẻ công chức trong quá trình làm việc ,công tác;
         -Không chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, đùn đẩy công việc tự ý bỏ việc; đi muộn về sớm ;
         -Chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính; tận tuỵ trung thực, phát huy tính sáng tạo luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao;
         -Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong trường học , giờ làm việc;  
         -Không ăn quà vặt, nói chuyện riêng, làm việc riêng trong khi hội họp, lên lớp, học tập ; xả rác bừa bãi trong trường học;
         -Khi lên lớp phải tắt máy điện thoại cầm tay;
         -Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý;
         -Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm.
         b) Đối với cha mẹ học sinh và học sinh:
         -Thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình;
         -Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và các yêu cầu khác có liên quan đến  nhà trường của công dân một cách nhanh nhất có thể;
         -Giao tiếp , hướng dẫn giải quyết hồ sơ nhanh, chu đáo và thân thiện đối với học sinh và cha mẹ học sinh (nhân dân).
         -Không để hồ sơ trễ hẹn.
 
         2-Đối với  tập thể nhà trường, tập thể tổ chuyên môn, các đoàn thể :
         a)Tập thể nhà trường cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:
        -Tạo nề nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở;
        -Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc;
        -Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành mình, đơn vị mình;
        -Không để xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này hoặc do các hành vi tiêu cực khác.
 
         b) Mỗi tập thể tổ, các đoàn thể cam kết thực hiện một số  nội dung sau :
        -Luôn luôn có nề nếp gọn gàng,sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại phòng làm việc;
        -Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành;trong quản lý hoạt động ;trong quản lý công việc;
        -Thực hiện tốt công tác tiếp nhân dân, cha mẹ học sinh theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết công việc đúng quy định tại điều lệ trường trung học và pháp lệnh cán bộ công chức quy định;
        -Kiên quyết không để xảy ra khiếu nại, tố cáo trong đơn vị tổ chức mình ; không có người bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung của QĐS số 1866/QĐ-UBND TP Đà Nẵng và các hành vi tiêu cực khác .
 
        III-Tổ chức thực hiện :
        1. Hiệu  trưởng có trách nhiệm:
        a)Trên cơ sở kế hoạch này tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức kế hoạch này  để thực hiện;
        b)Tổ chức cho từng tổ chuyên môn, văn phòng , cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao.
        2-Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, các TTCM-PV có trách nhiệm:
        a)Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện trong đơn vị,trong tổ của mình đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo;
        b)Tham mưu cho hiệu trưởng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; lồng ghép các hoạt động phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của nhà trường; quy định nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân;
       c)Công khai địa chỉ hộp thư điện tử đơn vị mình  và hòm thư để tiếp nhận ý kiến phản ảnh hoặc góp ý của cộng đồng về các nội dung quy trình, thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức ...và có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của  CC-VC trong đơn vị, của cha mẹ học sinh và học sinh.
 
        3. Đối với cá nhân cán bộ, công chức, viên chức:
        a)Căn cứ  các định hướng của nhà trường, từng công chức, viên chức tự làm Bản cam kết thực hiện các nội dung với những định mức, chỉ tiêu cụ thể gắn với công việc, nhiệm vụ được giao; cam kết phải có sự chuyển biến trong các nội dung đã đăng ký trong năm .
       b)Đây là một trong những nội dung nằm trương tiêu chí thi đua của trường và Ngành; Do vậy yêu cầu tất cả cán bộ viên chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện.
       c)Giao cho Hội đồng thi đua khen thưởng thi của trường đề ra các biện pháp quản lý ,theo dõi và bình chọn vào  cuối mỗi học kỳ và năm học .
 
 
        Trên đây là kế hoạch Tổ chức thực hiện Nâng cao phẩm chất đạo đức, Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của trường THCS Nguyễn Tri Phương. Kế hoạch này thực hiện từ tháng 01-2014 .
Nơi nhận:          
-BGH,CFCĐ
-TTCM-VP
-TPT, BTĐTN
-Lưu: VT,

   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Phước Hoàn
                                                                                                                   

Tác giả bài viết: Trần Phước Hoàn

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Khó khăn cũng giống như … chiếc máy giặt Nó sẽ quăng ta, vặn ta rồi lại ném ta vòng vòng.

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 2986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74970

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7471246

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Bạn biết http://thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn qua:

Bạn bè, người thân

Công cụ tìm kiếm (Cốc Cốc, google, Bing...)

Quảng cáo (tạp chí, băng đĩa,...)

Lựa chọn khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương