Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dạy học theo chủ dề tích hợp" dành cho giáo viên THCS - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN » Văn bản Trường

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dạy học theo chủ dề tích hợp" dành cho giáo viên THCS

Đăng lúc: Thứ ba - 10/09/2013 20:39 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 2849 | Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dạy học theo chủ dề tích hợp" dành cho giáo viên THCS

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dạy học theo chủ dề tích hợp" dành cho giáo viên THCS

    PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG              CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số :         /QĐ-THCS                       Hoà Bắc, ngày   12   tháng 9 năm 2013
                                                                  QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
Năm học 2013-2014
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI  PHƯƠNG
 
          Căn cứ Quyết định số  08/QĐ-GD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường THCS Hoà Bắc;
          Căn cứ QĐ số 990/QĐ-UB  ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch UBND Huyện Hoà Vang về việc đổi tên trường THCS Hoà Bắc thành trường THCS Nguyễn Tri Phương;
          Căn cứ vào chức năng, quyền hạn , nhiệm vụ  của Hiệu trưởng  quy định tại điều lệ trường trung học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011;
          Căn cứ công văn số 384/PGD-ĐT-THCS ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Phòng  GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2013-2014.
          Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 ;
          Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng nhà trường.
           
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp  tại năm học  2013-2014 của trường THCS Nguyễn Tri Phương tại gồm các ông bà có tên sau đây :
1-Ông Trần Phước Hoàn           HT     -Trưởng ban
2-Bà Phạm Thị Hoa                  PHT  -Phó  trưởng ban trực
Các uỷ viên gồm có :
3-Ông Nguyễn Hoàng Vũ TTCM tổ Toán –Lý-Tin
4-Ông Lê Châu Khoa                TTCM tổ Anh Văn-Nhạc –Họa
5-Bà Võ Thị Tám                      TTCM tổ Ngữ văn-Công dân- Sử-Địa
6-Bà Nguyễn Thị Thu Hà          TTCM tổ Hoá-Sinh-TD
7-Ông Trương Văn Cả              Thư ký
Điều 2.Nhiệm vụ của ban chỉ đạo như sau:
          1-Xây dựng kế hoạch, phổ biến cụ thể nội dung dạy học theo chủ đề , chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn đến tất cả các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trong nhà trường;
          2-Khuyến khích, động viên, đôn đốc giáo viên có nhiều sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm dự thi.
          3-Ban chỉ đạo sẽ chấm chọn và khen thưởng sản phẩm đạt giải A cấp trường và gởi về Huyện dự thi vòng tiếp theo.
          Điều 3.Yêu cầu  các thành viên trong Ban chỉ đạo có kế hoạch và biện pháp thực hiện có hiệu quả  năm học 2013-2014 ;Các giáo viên ở các tổ chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
-Các thành viên ở điều 1
-Lưu :văn phòng
 
 
 
 
   PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
              Số :         /KH-THCS                          Hoà Bắc, ngày  11  tháng 9   năm 2013
              
KẾ HOẠCH
 Tổ chức cuộc thi Dạy theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS
Năm học 2013-2014
 

Thực hiện công văn số 384/PGD-ĐT-THCS ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2013-2014.
Nay Ban chỉ đạo cuộc  thi  Dạy học theo chủ đề tích hợp của trường ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện  tại năm học 2013-2014 như sau:
1-Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc thi :
1.1-Đây là cuộc thi nhằm giúp cho các giáo viên tăng thêm phần sáng tạo trong dạy học; tổ chức việc dạy học theo chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn với thực tế.
1.2-Là cuộc thi góp phần đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họ; gắn với việc tăng cường sử dụng đồ dùng học tập có hiệu quả.
1.3-Là cuộc thi tạo nhiều cơ hội giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên với nhau trên địa bàn huyện và thành phố.
2-Về nội dung dự thi:
2.1-Là các sản phẩm mà trong đó chủ yếu là các bộ môn đã và đang giảng dạy tại nhà trường, bao gồm Giáo án, bài giảng điện tử, các tư liệu liên quan đến công tác dạy và học; hoặc các phần mềm phục vụ học tập, các đồ dụng dạy học  vv…
3-Đối tượng dự thi:
-Bao gồm tất cả giáo viên bộ môn đang dạy học tại trường .
-Hoặc  (nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
4- Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).
 
5-Thời gian tổ chức, chấm chọn và hoàn thiện ở trường:
5.1. Trong tháng 9 -2013: Họp Hội đồng triển khai.
5.2.Tháng 10 đến hết tháng 11-2013 : Hoàn thiện sản phẩm
5.3-Đầu tháng 12 đến 15-12-2013 các tổ chuyên môn tự chấm (theo tiêu chí kèm theo). Chú ý: Tất cả các bài dự thi được lập trên bản mềm
5.4- Từ 16-12-2013 đến 15-01-2014 : Ban chỉ đạo của trường chấm chọn (theo tiêu chí kèm theo)
5.5-Từ 16-1 đến 15-2-2014 : Hoàn thiện và gời báo cáo sản phẩm về Phòng GD&ĐT Hòa Vang.
 Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông. 
- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.
- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề…
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
Các giải dành cho giáo viên tham dự cuộc thi phải đoạt giải A cấp trường và được gởi về Huyện chấm chọn tiếp. Mỗi giải A nhận thưởng 100.000đ , Trích từ  quỹ khen thưởng của trường.
Trên đây là kế hoạch của nhà trường, yêu cầu các tổ chuyên môn  triển khai thực hiện đúng thời gian, đạt hiệu quả .
 
Nơi nhân :                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-PHT, TTCM
-Lưu : VP
 
 
 
                                                                                       Trần Phước Hoàn
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
          - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                   Điện thoại:...........................; Email:....................................
          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................                 Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................        Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
          3. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................        Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
 
 
Phụ lục III
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
         
1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: BGH nhà trường

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Nếu một ngày bạn đi dưới mưa Có một người đưa cho bạn một cây dù Còn một người tình nguyện đi dưới mưa cùng bạn Bạn sẽ chọn ai…? Vì sao ?

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 2986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75273

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7471549

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Ý kiến Quý vị về website Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Giao điện đẹp, thông tin phong phú

Cần cải tiến về nội dung

Cần cải tiến về mặt hình thức

Ý kiến khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương