KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014 - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN » Văn bản Trường

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 08:29 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 1074 | Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               

                                    

                I. SỐ LƯỢNG

 
  Thực hiện năm học 2012-2013 Kế hoạch                               năm học 2013-2014
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tòan trường Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Toàn trường
Tổng số lớp 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9
Tổng số học sinh:
trong đó:
52 84 52 56 244 54 52 82 49 237
- Tuyển mới 52 X X X X 53 X X X X
- Chuyển đi           X X X X X
- Chuyển đến X X X X X          
- Lên lớp           X X X X X
- Lưu ban 1         X X X X X
- Bỏ học     2     X X X X X
- Huy động lại X X X X X 1        
- Học sinh dân tộc           14 18 28 13 73

(Số học sinh chuyển đi, chuyển đến, được tính từ thời điểm cuối năm học đến ngày duyệt kế hoạch năm học 2013-2014; Số học sinh lên lớp, lưu ban đã trừ số chuyển đi )

  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp9 T, trường
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
T.
mới
LB
KH năm học 2013-2014  
2
 
53
 
1
 
2
 
52
 
3
 
82
 
2
 
49
 
9
 
237
Số liệu Kế hoạch giao theo QĐ 21/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 2 53 2 2 53 3 84 2 52 9 244
 
 Giải thích thêm  cuối năm học 2012-2013                        Năm học 2013-2014
-Khối 5 : TM 53 + 1 lưu ban                                                 = 54 vào lớp 6
-Khối 6 :52   B.học 1; lưu ban 1;C.đến 1; huy động 1     = 52 lên lớp 7
-Khối 7 :84 không bỏ học; chuyển đi HP 02                     = 82 lên lớp 8
-Khối 8 : 52 : bỏ học 1; ở nhà  phụ việc gia đình 2           = 49 lên lớp 9
Cộng: bỏ học 02; huy động 1 ; ở nhà phụ việc 2; chuyển đi HP 2                                                                                                                                                           = 237 lên lớp.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

  Kế họach của trường
Hiện có trong
Năm học 2012-2013
Nhu cầu        
Năm học 2013-2014
Đề nghị
Phòng học lý thuyết 07 09  
Phòng bộ môn 03 05  
Phòng làm việc 04 04  
Bàn ghế học sinh 179 179  
Bàn ghế giáo viên 16 16  
Bảng đen (gỗ)      
Bảng từ 16 16  
Máy vi tính dạy tin 10 26 06
       
 

III. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 
  Kế họach của trường
Hiện có trong
Năm học 2012-2013
Nhu cầu        
Năm học 2013-2014
Đề nghị
BC BC  
Hiệu trưởng 1   1    
Phó Hiệu trưởng 1   2   1
Tổng phụ trách 1   1    
Giáo viên toán 4   4    
Giáo viên vật lý 2   2    
Giáo viên hoá học 2   2    
Giáo viên  sinh vật 2   2    
Giáo viên văn 3   3    
Giáo viên lịch sử 1   1    
Giáo viên  địa lý 1   1    
Giáo viên tiếng Anh 3   3    
Giáo viên mỹ thuật 1   1    
Giáo viên âm nhạc 1   1    
Giáo viên công nghệ 1   1    
Giáo viên tin học          
Giáo viên thể dục 2   2    
Giáo viên GD CD 1   1    
GVTB 1   1    

Cộng giáo viên

28   28    
Nhân viên văn thư 1   1    
Nhân viên kế toán 1   1    
Nhân viên giáo vụ          
Nhân viên thiết bị          
Nhân viên thư viện 1   1    
Nhân viên y tế 1 1 1    
Nhân viên bảo vệ.tạp vụ 8 8 8    
           

Cộng nhân viên

12 9 12    
...          

Tổng cọng

40   40    
 
IV. CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
 
  Kết quả năm học 2012 - 2013
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tòan trường
Sĩ số 52 84 52 56 244
Lên lớp, TN 51 84 49 55 239

Tỉ lệ lên lớp

98% 100% 94.2% 98.2% 97.95%
Lưu ban 1 0 3 1 5

Tỉ lệ lưu ban

2% 0 5.8.% 1.8% 2.4%

Vào lớp 10 các trường THPT công lập

      55 100%
 
  Kế hoạch  năm học 2013-2014
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tòan trường
Sĩ số 54 52 82 49 237
Lên lớp, TN 53 51 82 49 235
Tỉ lệ lên lớp 98.1% 98% 100% 100% 99.1%
Lưu ban 01 01 0 0 2

Tỉ lệ lưu ban

         

Vào lớp 10 các trường THPT công lập

      49 49
 
V. HỌC SINH GIỎI HUYỆN VÀ  THÀNH PHỐ
  Kết quả năm 2012 - 2013 Kế hoạch 2013-2014
Khối 8 Khối 9 T trường Khối 8 Khối 9 T trường
Môn văn 2 0 02 1 1 02
Môn toán 0 0 0 2 1 03
Môn vật lý 0 0 0      
Môn hóa học 0 0 0      
Môn sinh vật 0 0 0   1 01
Môn lịch sử 0 0 0   1 01
Môn địa lý 0 0 0   1 01
Môn tin học 0 0 0   1 1
Môn anh văn 0 1 0 1   1
Máy tính nhỏ 0 0 0   1 1
Giải toán qua mạng 0 0 0   0  
           
Cộng: 2   2 4 7 11
             
 
 
 
VI. KẾ HOẠCH THU CÁC NGUỒN năm học 2013-2014
Nội dung thu Mức thu /em/HK (đồng) Dự kiến tổng thu cả năm (đồng) Ghi chú
1-Học phí 27.000 5.400.000 Thu 100 em
2-Vệ sinh 50.000 10.000.000 Thu 200 em
3-Quỹ CMHS 35.000 3.750.000 Thu 140 em
 
VII. KẾ HOẠCH MUA SẮM, TU SỬA NHỎ NĂM HỌC 2013-2014
(chỉ nêu các hạng mục và danh mục do nguồn kinh phí của trường và xã hội hóa)
Nội dung Kinh phí Nguồn Ghi chú
1-Quét vôi bên ngoài khu nội trú 25.000.000đ Ngân sách  
2-Làm mới 16 bộ cửa đi phòng ở khu nội trú (thay thế cửa đã hỏng) 64.000.000đ Ngân sách  
3-Cải tạo 01 phòng học bộ môn Sinh học 60.000.000đ Ngân sách  

                       

IIX.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

          Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2013-2014; Chỉ thị số 3004/CT-BGD ĐT ngày 15/8/2013 của Bộ GD&ĐT Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Quyết đinh số 4218/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND thành phố Đà nẵng về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XV; Công văn số 375/PGD&ĐT-THCS ngày 28/8/2013  của Phòng GD&ĐT Hòa vang về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục trung học cơ sở năm học 2013-2014. Trường THCS Nguyễn Tri Phương tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phòng trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện các giải pháp đột phá và giải pháp lâu dài, tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1-Về  công tác quản lý giáo dục
 - Tiếp tục củng cố đội ngũ của lãnh đạo nhà trường, phân công nhiệm vụ một cách hợp lý nhằm đủ sức  thực hiện các nhiệm vụ của ngành giao, cũng như nhiệm vụ của nhà trường trong năm học .
- Thực hiện tốt việc công khai trong nhà trường  theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện triệt để và có nề nếp công khai minh bạch quá trình quản lý trường học.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý,  hoạt động giảng dạy trong nhà  trường. Thực hiện tốt quy chế sủ dụng trang Web của trường
- Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trường học (BGH+TTCM…); Kiên quyết không để các hiện tượng vi phạm quy chế dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; quản lý thu chi tài chính sai nguyên tắc…
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, học sinh, không để xảy ra các hiện tượng vi phạm trong chấp hành pháp luật, chủ trương trong đội ngũ cán bộ viên chức.
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhà vệ sinh trường học, không để xãy ra tình trạng mất vệ sinh, thiết bị hư hỏng…
2- Về tổ chức các hoạt động giáo dục.
-Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gởi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013). Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy , cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “hai tốt” , phong trào “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”
- Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban thường vụ thành ủy và Nghị quyết 06/NĐ  của Huyện ủy để hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật;  Phấn đấu giảm  tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 0,08%.
- Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức học sinh, chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phấn đấu đạt mục tiêu không có học sinh vi phạm pháp luật, không có bạo lực học đường.
2.1. Thực hiện chương trình các môn học
Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kĩ năng cấp học THCS của Bộ GDĐT và tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở;  nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn của trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phù hợp với điều kiện của trường;  có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì. Thường xuyên kiểm tra quản lí việc dạy học, ôn tập kiểm tra, đặc biệt là thời kỳ ở các tuần cuối năm học, đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch của Ngành. Tiếp tục thực hiện dạy theo hướng tinh giản, thực hiện triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn… nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
2.2. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Hiện nay trường có học sinh nội trú  bố trí do vậy phải bố trí giáo viên dạy phụ đạo cho các em HSDT kết hợp với một số học sinh yếu để dạy buổi thứ 2 ; (theo kế hoạch của trường)
2.3. Dạy học tự chọn
Số tiết dạy học tự chọn của các lớp là 2 tiết/tuần. Tổ chức dạy học theo 1 trong 2 cách sau đây:
- Dạy học  môn: Tin học khối 6,7,9
- Dạy học các chủ đề tự chọn nâng cao, bám sát (CĐNC, CĐBS).
Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chủ động lập kế hoạch dạy học các CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của tổ trưởng chuyên môn và GV chủ nhiệm lớp. GV chuẩn bị kế hoạch bài dạy (giáo án) Chủ đè bám sát với sự hỗ trợ của tổ CM.
2.4.  Dạy học ngoại ngữ
- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Ngành ở năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, tích cực chuẩn bị các điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
2.5. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông
 - Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) được bố trí 9 tiết/năm học đối với các lớp 9 theo các chủ điểm đã được Bộ GDĐT quy định.
2.6. Giáo dục địa phương và dạy học tích hợp
- Về nội dung giáo dục địa phương, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các năm học trước.Thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho tất cả học sinh dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; giáo dục pháp luật; tuyên truyền; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo;
2.7. Giáo dục ngoại khóa, thể chất,  y tế trường học
- Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo chỉ đạo tại Công văn số 2389/KH-SGDĐT ngày 08/8/2013 của Sở GDĐT, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm học sinh khối 6.
- Ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL cần tổ chức sân chơi  thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, câu lạc em hát dân ca,  trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học…
- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi do các cấp tổ chức nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh,…
- Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, kết hợp giáo dục thể chất với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường, góp phần đẩy lùi ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội ra khỏi nhà trường.
  - Tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường,  nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố.
 - Thực hiện tốt việc dạy học môn Thể dục; 
 - Thực hiện tốt công tác YTTH  trường học; cán bộ y tế  trường học phải thma gia bồi dưỡng nghiệp vụ do các cấp tổ chức;
-Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh khối 6, nếu có điều kiện thì tổ chức khám cho các khối lớp 789; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Vận động học sinh tham gia BHYT và BH Tai nạn. BGH và nhân viên y tế của trường thường xuyên kiểm tra  vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn học sinh khu  nội trú.
 2.8. Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thực hiện theo Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013-2014 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng và các văn bản hướng dẫn về công tác giáo dục QP-AN của các cấp.
3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Tham gia đầy đủ công tác  bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, cho giáo viên, nhân viên thiết bị, thư viện, nhân viên phục vụ theo đúng chương trình bồi dưỡng thường xuyên do ngành tổ chức.
- Tham gia có hiệu quả các hội thi giáo viên giỏi cấp trường và huyện, giáo viên chủ nhiệm giỏi ..vv
- Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong CBCC, thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” trong trường học.
4.Công tác quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất trong trường học.
-Quản lý tài chính theo đúng quy định, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Không để xảy ra tình trạng thu chi trái quy định trong nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn lực để bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học;
- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học, không để xảy ra tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh trong nhà  trường .
5-Thực hiện mô hình mới về công tác thi đua :
Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, thực hiện tốt công tác thi đua trong CC-VC và học sinh .
 Mục tiêu của trường  năm học 2013 -2014 :
+ Đối với Học lực của HSDT : đạt 5 đến 7 % học sinh giỏi
-Cấp độ KĐCLGD  mức độ  từ 70% đến 75%
-Thư viện: Củng cố xây dựng và giữ danh hiệu đã đạt TVTT

+Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 học sinh lên lớp:
  Kế hoạch phấn đấu  năm học 2013-2014
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tòan trường
Sĩ số 54 52 82 49 237
Lên lớp, TN 53 51 82 49 235
Tỉ lệ lên lớp 98.1% 98% 100% 100% 99.1%
Lưu ban 01 01 0 0 2

Tỉ lệ lưu ban

         

Vào lớp 10 các trường THPT công lập

      49 49
 
+Phấn đấu học sinh giỏi các cấp:
 
  Kết quả năm 2012 - 2013 Kế hoạch 2013-2014
Khối 8 Khối 9 T trường Khối 8 Khối 9 T trường
Môn văn 2 0 02 1 1 02
Môn toán 0 0 0 2 1 03
Môn vật lý 0 0 0      
Môn hóa học 0 0 0      
Môn sinh vật 0 0 0   1 01
Môn lịch sử 0 0 0   1 01
Môn địa lý 0 0 0   1 01
Môn tin học 0 0 0   1 1
Môn anh văn 0 1 0 1   1
Máy tính nhỏ 0 0 0   1 1
Giải toán qua mạng 0 0 0   0  
Cộng: 2   2 4 7 11
          +Học sinh giỏi cấp huyện là 4 em; cấp thành phố là 7 em
 
+Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 chất lượng học sinh đạt như sau:
 
    Giỏi   Khá   Tbinh   yếu   kém    
NH: 2012-2013   10.3%   29.9%   51.2%   8.1%   0.41%   91.4%
NH 2013-2014   15%   35%   43%   7%   0%   93%
Phấn đấu +4.7% + 5.1% - 12.2% - 1.1 %   +0.41                 +1.6%
 
Hạnh kiểm:
    TỐT   KHÁ   T.bình     Yếu  
NH: 2012-2013   68.8%   29.9%   1.22     244 100%
NH:2013-2014   74%   25%   1%     237  
phấn đấu Tăng 5.2% giảm 4.9% 0.22% 237      
         
 +Phấn đấu cá nhân CC-VC đạt trong năm học 2013-2014 như sau:
-Số GV chủ nhiệm giỏi cấp trường  :  07
-Số giáo viên giỏi cấp huyện             :  10 (trong đó có 1 GVCN giỏi)
-Số giáo viên giỏi thành phố: ……..
-Lao động tiên tiến                             :  32
-Số chiến sĩ thi đua cơ sở                 :  08
-Số chiến sĩ thi đua thành phố: ……
 
+Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 tập thể đạt danh hiệu sau:
-Tập thể trường :   Tiên tiến Xuất sắc
-Tấp thể Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
-Liên đội TNTP HCM: Vững mạnh  (tiêu biểu)
-Chi đoàn TNCSHCM: Vững mạnh

                       

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2013-2014 Rất mong lãnh  đạo ngành quan tâm giúp đỡ để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.                                                                                                                                 
                                                           Hòa Bắc ,ngày  03  tháng 9   năm 2013                 
                                                                                  
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT                      HIỆU TRƯỞNG     
 
 
 
 
 
                                                                               Trần Phước Hoàn                                    

Tác giả bài viết: BAN GIÁM HIỆU

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Khó khăn cũng giống như … chiếc máy giặt Nó sẽ quăng ta, vặn ta rồi lại ném ta vòng vòng.

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 2986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75036

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7471312

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Ý kiến Quý vị về website Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Giao điện đẹp, thông tin phong phú

Cần cải tiến về nội dung

Cần cải tiến về mặt hình thức

Ý kiến khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương