Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN » Văn bản Trường

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS

Đăng lúc: Thứ ba - 10/09/2013 21:04 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 4918 | Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS

        PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                                CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                              Hoà Bắc, ngày  11  tháng 9 năm 2013
               Số :         /QĐ-NTP
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS
Năm học 2013-2014
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI  PHƯƠNG
 
          Căn cứ Quyết định số  08/QĐ-GD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường THCS Hoà Bắc;
          Căn cứ QĐ số 990/QĐ-UB  ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch UBND Huyện Hoà Vang về việc đổi tên trường THCS Hoà Bắc thành trường THCS Nguyễn Tri Phương;
          Căn cứ vào chức năng, quyền hạn , nhiệm vụ  của Hiệu trưởng  quy định tại điều lệ trường trung học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011;
          Căn cứ công văn số 384/PGD-ĐT-THCS ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn  năm học 2013-2014.
          Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 ;
Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng nhà trường.
           
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS của trường THCS Nguyễn Tri Phương  năm học 2013-2014  gồm các ông bà có tên sau đây :
1-Ông Trần Phước Hoàn           HT     -Trưởng ban
2-Bà Phạm Thị Hoa                    PHT  -Phó  trưởng ban trực
Các uỷ viên gồm có :
3-Ông Nguyễn Hoàng Vũ TTCM tổ Toán –Lý-Tin
4-Ông Lê Châu Khoa                TTCM tổ Anh Văn-Nhạc –Họa
5-Bà Võ Thị Tám                        TTCM tổ Ngữ văn-Công dân- Sử-Địa
6-Bà Nguyễn Thị Thu Hà          TTCM tổ Hoá-Sinh-TD
7-Ông Trương Văn Cả              Thư ký
Điều 2.Nhiệm vụ của ban chỉ đạo như sau:
          1-Xây dựng kế hoạch, phổ biến cụ thể nội dung  học có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn đến tất cả học sinh trong nhà trường;
          2-Khuyến khích, động viên, học sinh  vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn, tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp của học sinh.
          3-Ban chỉ đạo sẽ chấm chọn và khen thưởng sản phẩm đạt giải A cấp trường và gởi về Huyện dự thi vòng tiếp theo.
          Điều 3.Yêu cầu  các thành viên trong Ban chỉ đạo và các giáo viên bộ môn có kế hoạch hướng dẫn học sinh thực hiện đạt hiệu qủa cao ;
Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
-Các thành viên ở điều 1
-Lưu :văn phòng
 
 
 
                                                                                                            Trần Phước Hoàn
 
                                               
 
       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                              Hoà Bắc, ngày   11  tháng 9   năm 2013
               Số :         /KH-NTP
KẾ HOẠCH
 Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS  tại năm học 2013-2014


Thực hiện công văn số 384/PGD-ĐT-THCS ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh THCS  năm học 2013-2014.
Nay Ban chỉ đạo cuộc  thi  Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” cho học sinh THCS  của trường ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện  tại năm học 2013-2014 như sau:
1. Tuyên truyền Mục đích của cuộc thi trong học sinh:
1.1- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
1.2- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
1.3- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi: Tất cả học sinh đang học trong nhà trường năm học 2013-2014. (cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 3 học sinh)
3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo. Chú ý: Bài viết phải được đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
4. Tổ chức Cuộc thi: 
4.1-Ban chỉ đạo và các Giáo viên chủ nhiệm phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp và tiết chào cờ hàng tuần đồng thời đăng tải trên website của nhà trường và thông báo cho đông đảo học sinh biết truy cập.(Địa chỉ Web: thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn)
4.2- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
4.3-Ban chỉ đạo và các giáo viên bộ môn thường xuyên động viên, theo dõi, đôn đốc và có biện pháp khích lệ để học sinh được tham gia nhiều sản phẩm.
4.4-Nhà trường tổ chức chấm chọn xếp giải cấp trường theo các tiêu chí ở mục 7.
5- Hồ sơ dự thi bao gồm:  Sau khi các nhóm bộ môn (giáo viên bộ môn) chấm chọn đạt yêu cầu thì Ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn làm hồ sơ tiếp theo. Dựa vào phụ lục I để điền thông tin, sau đó ghi kết quả chấm chọn vào phụ lục IV. (có kèm theo).
 
 
6-Thời gian tổ chức ở trường:
6.1. Trong tháng 9 -2013: tổ chức phát động cuộc thi trong học sinh
6.2.Tháng 10 đến hết tháng 11-2013 : Giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh (Mỗi nhóm bộ môn phải có ít nhất 2 học sinh) tham gia.
6.3-Đầu tháng 12 đến 15-12-2013 các tổ chuyên môn thu bài về chấm (theo tiêu chí 7 kèm theo).
6.4- Từ 16-12-2013 đến 15-01-2014 : Ban chỉ đạo của trường chấm chọn
6.5-Từ 16-1 đến 15-2-2014 : Hoàn thiện và gời báo cáo sản phẩm về Phòng GD&ĐT Hòa Vang.
 7. Tiêu chí chấm thi :
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
8. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
Các giải dành cho học sinh  tham dự cuộc thi phải đoạt giải A cấp trường được gởi về Huyện chấm chọn tiếp. Mỗi giải A nhận thưởng 50.000đ, Trích từ quỹ khen thưởng của  nhà trường.
Trên đây là kế hoạch của trường THCS Nguyễn Tri Phương, yêu cầu các tổ chuyên môn, các giáo viên bộ môn triển khai hướng dẫn học sinh thực hiện đạt hiệu quả.
 
Nơi nhân :                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
-PHT, TTCM
-Lưu : VP
 
 
 
                                                                                                              Trần Phước Hoàn
 
 
 
 
Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
          A/ Trang bìa
          - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là học sinh THCS):..................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
          - Điện thoại:.....................................................................................
          - Email:............................................................................................
          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 03 học sinh):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................        Lớp:.........................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................        Lớp:.........................
          3. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................        Lớp:.........................
 
          B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.
 
 
Phụ lục IV
 
TRƯỜNG THCS..................................
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2013-2014
 
TT Họ và tên Trường Tên chủ đề dự thi Liên Môn
(Toán -Lí-....)
Đạt giải Ghi chú
             
             
             
             
 
 Danh sách này có.....học sinh
                                                                                                                                                                         ………, ngày ... tháng ... năm 2014
                                                                                                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Đừng thấy hoa đẹp mà vội tranh Hoa xinh chưa chắc đã nguyên lành… Hoa xinh, hoa đẹp… nhiều ong bướm! Hoa nhiều ong bướm ắt tàn nhanh!

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 2986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75160

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7471436

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Ý kiến Quý vị về website Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Giao điện đẹp, thông tin phong phú

Cần cải tiến về nội dung

Cần cải tiến về mặt hình thức

Ý kiến khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương