Quy chế làm việc - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin giáo dục

Quy chế làm việc

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/09/2015 16:19 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 978 | Phản hồi: 0
Quy chế làm việc của trường THCS Nguyễn Tri Phương (có bổ sung)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HUYỆN HOÀ VANG                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
         NGUYỄN TRI PHƯƠNG
                                                                      
               Số :   24  /QĐ-NTP                                                                                         Hoà Bắc, ngày   20   tháng 9     năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế  làm việc
của trường THCS Nguyễn Tri Phương
Năm học 2014-2015
                                                     
       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
 
          Căn cứ vào Quyết định số 990/QĐ-UB của Chủ tịch UBND Huyện Hoà Vang ký ngày 23 tháng 5 năm 2007 về việc đổi tên trường THCS Hoà Bắc thành trường THCS Nguyễn Tri Phương;
          Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
          Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;
          Căn cứ Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
          Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông,… do Bộ GDĐT ban hành ngày 28 tháng  3 tháng 2011;
Căn cứ vào nhiệm vụ của trường và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2014-2015.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy làm việc của trường THCS Nguyễn Tri Phương ( có bổ sung) .
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .
 
Điều 3. Các ông (bà) là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh  của trường  Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- BGH,BCHCĐ , (để phối hợp);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT,                                                                                               
      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                       Trần Phước Hoàn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HUYỆN HOÀ VANG                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
         NGUYỄN TRI PHƯƠNG
                                                                      Hoà Bắc, ngày   20   tháng  9    năm 2014
 
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
 Ban hành  kèm theo Quyết định số:   24  /QĐ-NTP ngày 20/9/2014
 
Căn cứ  Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Luật giáo dục sửa đổi 2009;
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
Căn cứ  Điều lệ trường trung học cơ sở  ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011 hiện hành.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường THCS  Nguyễn Tri Phương ban hành Quy chế làm việc năm học 2014-2015 như sau: 
Phân I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nhiệm vụ chung của CC-VC:
1.Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) phải thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định của Ngành Giáo dục – Đào tạo. Tất cả giáo viên phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên (Theo điều 31 của Điều lệ  trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; do Bộ trưởng Bộ GD – ĐT ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011).
2.Tất cả CBGVNV nghiêm túc thực hiện theo phân công và điều động của Hiệu trưởng, hợp tác tích cực với các thành viên khác trong trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 3.Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.
Điều 2. Về chế độ hội họp:
1Họp Hội đồng sư phạm, chuyên môn toàn cấp, Chủ nhiệm, Tổ chuyên môn: Sáng/Chiều thứ năm hàng tuần (theo kế hoạch, nhưng đảm bảo ít nhất 50% thời gian dành cho sinh hoạt chuyên môn toàn cấp và tổ chuyên môn);
2.Sinh hoạt nhóm chuyên môn: mỗi tuần 2 lần không quá 2 giờ (Thời gian do GV trong nhóm thống nhất và báo cáo BGH);
3.Giao ban giữa HT, KT, TQ: Chiều thứ 6 hàng tuần (Lúc 13 giờ 30);
 4.Giao ban BGH: Chiều thứ 6 hàng tuần. (Lúc 15 giờ 30);         
5.Giao ban Lãnh đạo mở rộng: Sáng thứ 7 tuần thứ 4 hàng tháng (hoặc theo kế hoạch);
6.Họp giữa BGH và Ban Đại diện CMHS trường, lớp mỗi năm 3 lần: Đầu năm học, cuối kỳ I, cuối kỳ II;
7.Họp Hội đồng thi đua khen thưởng theo quy chế của HĐTĐKT nhà trường;
          8.Họp các đoàn thể (Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên): Họp, sinh hoạt theo điều lệ. Khi cần tổ chức họp, sinh hoạt trong giờ hành chính, cần có kế hoạch sớm phối hợp với chuyên môn để bố trí thời gian hợp lý và được Hiệu trưởng đồng ý.
Điều 3. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục.     
1.Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải mẫu mực, gần gũi và mang tính mô phạm, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.
2.Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón PHHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, ăn nói thiếu tôn trọng. 
3.Trong trường học tất cả CBGVNV không được tổ chức hoặc tham gia biêu (Họ, Hụi, Phường)  dưới hình thức có lãi hoặc hưởng hoa hồng.
4.Tất cả CBGVNV không được đi trễ về sớm; đối với các hoạt động do CBGVNV trực tiếp triển khai (như giảng dạy, tổ chức hội họp, làm việc với PHHS …) thì cá nhân phải có mặt trước giờ triển khai 10 phút.
5.Trang phục khi đến trường:
a)Công chức – viên chức phải đeo thẻ công chức.
  b)Trang phục phải nghiêm túc, chỉnh tề, giản dị, kín đáo, lịch sự:    
  c)Đối với  nam CBGVNV: Âu phục đi giày (hoặc đi dép có quai hậu) 
  d)Đối với nữ CBGVNV: trang phục áo dài truyền thống (Có thể mặc áo dài không có chân cổ, tay dài hoặc tay lửng)
  đ)Ngày thường khuyến khích mặc như trên; nếu trường hợp trời mưa thì nữ cán bộ, giáo viên có thể mặc âu phục lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm.
e)Nam, nữ CBGVNV không được mặc quần Jean, quần bó sát, đáy ngắn hay đáy xệ, áo thun không cổ (cả giờ chính khoá lẫn ngoại khoá).
g)Nữ CBGVNV không được mặc áo quá mỏng, áo hở cổ quá rộng.
Điều 4. Quy định nề nếp làm việc.
1. Quy định giờ vào lớp:
a) Buổi sáng:
-Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: 6h45' đến 7h00’
- Vào tiết 1: 7h00’
- Nghỉ sau mỗi tiết học 5’
-Học hết tiết 3, ra chơi giữa giờ: 15’ (trong đó có 10’ thể dục và xếp hàng vào lớp)
b)Buổi chiều:
-Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: 12h30' đến 12h45’;
-Vào tiết 1: 12h45’
-Nghỉ sau mỗi tiết học 5’
-Học hết 3 tiết ra chơi giữa giờ: 15’ (trong đó có 10’ thể dục và xếp hàng vào lớp)
2. Quy định thực hiện giờ làm việc.
a)Với giáo viên chủ nhiệm: Quản lý học sinh trong thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
b)Với giáo viên giảng dạy: Có mặt trước giờ dạy 10 phút và tiết cuối ra về khi học sinh của lớp đã về hết, nhắc học sinh đóng các cửa, tắt đèn, quạt.
c)Giáo viên phụ trách phòng bộ môn, đồ dùng dạy học, phòng tin học, trình chiếu: làm việc theo buổi trực được phân công, có mặt trước tiết 1 là 10 phút và về sau khi hết tiết 5 là 10 phút.
d)Nhân viên Hành chính (Kế toán, văn thư, thủ quĩ, y tế, thư viện, phục vụ ): Làm việc theo đúng giờ hành chính.
Sáng từ 7h30 đến 11h30
Chiều từ 13h30 đến 17h00
đ)Với nhân viên  bảo vệ-phục vụ, quản sinh:
- Nhân viên hợp đồng phuc vụ cấp dưỡng: Hoàn thành công việc theo hợp đồng đã ký kết; thời gian làm buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ30 ; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30.
-Bảo vệ (Hai người): Làm việc theo yêu cầu của hợp đồng đã được ký kết. Mỗi ca trực có một bảo vệ (có thể làm 24 giờ sau đó nghỉ 24 giờ kế tiếp, ban đêm trực  theo quy định).
-Quản sinh (2 người :1 nam,1 nữ): Thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh nội trú ban ngày và ban đêm.
e)Ban giám hiệu trực: Có mặt trước tiết 1 là 15 phút, về sau tiết cuối 10 phút.
Điều 5. Việc thông báo thông tin:
1.Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng tin; Thông báo trên phương tiện phát thanh; Thông báo trên trang Web; Thông báo bằng văn bản trực tiếp tới từng cá nhân, thông báo qua tổ trưởng.
2.Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức ( hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, CT công đoàn, TT chuyên môn .... 
Điều 6.Việc chấp hành kỷ luật lao động
1.CBGVNV (hoặc con dưới 36 tháng) nếu ốm đau; hiếu - hỉ (của tứ thân phụ mẫu, con đẻ) … trước khi nghỉ theo chế độ BHXH phải có đơn xin phép gởi Hiệu trưởng (Trừ trường hợp đặc biệt có thể xin phép qua điện thoại, sau đó gởi giấy phép). Tổ chuyên môn phân công dạy thay, sau thời gian nghỉ phải nộp đủ hồ sơ BHXH cho kế toán để làm chế độ BHXH.
2.Nghỉ để giải quyết công việc riêng (rất cần thiết), phải viết đơn xin nghỉ trước 2 ngày gửi Hiệu trưởng phê duyệt mới được nghỉ. Đồng thời báo cáo tổ trưởng chuyên môn và nhờ giáo viên đúng chuyên môn làm thay phần việc của mình.
3.Việc đi trễ về sớm, nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).
4.CB, GV, NV khi hội họp phải có sổ ghi chép, không nói chuyện và làm việc riêng. Có nội dung chuẩn bị ( nếu yêu cầu).
Điều 7.Chế độ báo cáo, tiếp nhận và xử lí thông tin:
1.Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.
2.Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của nhà trường. Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về thể thức văn bản, nội dung và thời gian.
3.Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng (Đi công tác về) phải báo cáo lại kết quả cho BGH bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi. 
4.Tiếp nhận và xử lí thông tin: Tiếp nhận thông tin bảo đảm đúng, chính xác; xử lí thông tin đúng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cho phép. Có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng mọi thông tin có liên quan đến học sinh, CBGVNV và các vấn đề khác của nhà trường. Không được phát ngôn tùy tiện làm ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo và uy tín nhà trường. Không khiếu kiện vượt cấp.
Điều 8.Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
1.CBGVNV phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh.
2.CBGVNV không được sử dụng điện thoại di động khi giảng dạy và hội họp. Không được hút thuốc trong trường học, uống rượu bia trong trường học (Trừ trường hợp gặp mặt thân mật do nhà trường tổ chức tại trường).
3.Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”và phong trào thi đua: “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội. 
Điều 9.Quy định về việc sử dụng tài sản công .
1.Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.
2.Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra. 
Phần II
HỒ SƠ SỔ SÁCH
Điều 10.Các loại hồ sơ của giáo viên trực tiếp giảng dạy:
1.Giáo án (dạy chính khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, BD học sinh yến, tự chọn) có đầy đủ nội dung theo quy định và đặc trưng bộ môn (nếu giáo án soạn vi tính thì phải là bản in).
2.Kế hoạch dạy học (Sổ Lịch báo giảng): ghi đầy đủ nội dung và treo tại bảng báo giảng trước 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần.
3.Sổ dự giờ.
4.Sổ kế hoạch công tác cá nhân hàng tuần.
5.Sổ điểm cá nhân (tập phiếu điểm cá nhân)
6.Hồ sơ tư liệu giảng dạy (nếu có theo yêu cầu đặc trưng bộ môn)
7. Hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm (nếu làm chủ nhiệm) :
a) Sổ chủ nhiệm.
b)Tập lưu các phiếu thăm gia đình học sinh.
c)Sổ liên lạc tất cả các học sinh trong lớp.
Điều 11.Hồ sơ của tổ, nhóm chuyên môn:
1.Hồ sơ nhóm chuyên môn:
a)Sổ sinh hoạt nhóm chuyên môn
b)Hồ sơ lưu đề kiểm tra, đáp án – biểu điểm, thống kê tất cả các bài kiểm tra viết từ hệ số 1 trở lên.
2.Hồ sơ tổ chuyên môn:
a)Sổ kế hoạch công tác từng tuần của tổ chuyên môn (trong đó có nội dung phân công dạy thay)
b)Sổ phân công dự giờ thao giảng
  (Hai loại sổ trên treo tại bảng kế hoạch)
c)Sổ  sinh hoạt tổ chuyên môn.
d)Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ (Miêng, 15 phút, 45 phút ...)
đ)Hồ sơ học tập chuyên đề giảng dạy.
Điều 12.Hồ sơ của các bộ phận Văn thư giáo vụ, kế toán, thủ quỹ, thư viện, phòng bộ môn, phòng đồ dùng dạy học, phòng vi tính, phòng trình chiếu: Thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của ngành.
 Phần III
QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 
Điều 13. Chi bộ Đảng:
            Chi bộ Đảng nhà trường lãnh đạo toàn diện các mặt trong nhà trường (chính quyền và các tổ chức quần chúng trong trường) thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước và các qui định của ngành giáo dục.
 Điều 14. Hội đồng Trường:
1.Có trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của Hội đồng trường.
2.Có trách nhiệm giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường
Điều 15. Ban giám hiệu:
1.Tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của nhà trường.
2.Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và trước lãnh đạo cấp trên về mọi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong phần việc được phân công.
3.Các thầy cô trong ban giám hiệu thực hiện nhiệm vụ theo quyết định phân công của Hiệu trưởng.
Điều 15.Tổ Văn phòng:
 Phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của nhà trường. Thái độ phục vụ phải cởi mở, vui vẻ, hợp tác. Mọi người tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc được hiệu trưởng phân công sao cho hiệu quả nhất và đúng thời gian qui định.
Điều 16.Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn:
1.Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo kế hoạch của trường.
2.Thống nhất ghi chép các loại sổ sách của tổ và nhóm chuyên môn.
3.Có đủ hồ sơ của tổ, nhóm chuyên môn theo qui định.
4.Xây dựng được kế hoạch công tác của tổ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Triển khai và thực hiện đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường.
5. Thường xuyên theo dõi thi đua và xếp loại được từng thành viên trong tổ.
6.Xây dựng được chuyên đề thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy (Mỗi học kỳ ít nhất 1 chuyên đề giảng dạy)
7.Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các Hội thi từ cấp trường trở lên.
8.Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, học sinh theo qui định.
9.Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định chung của nhà trường.
Điều 17.Công đoàn:
1.Thực hiện chức năng theo Điều lệ Công đoàn.
2.Đảm bảo lịch họp BCH và sinh hoạt Công đoàn trường theo qui định của Công đoàn giáo dục cấp trên.
3.Động viên CBGVNV và tổ chức hiệu quả các đợt thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của trường. (có phát động, biểu điểm thi đua, có sơ kết, tổng kết bằng văn bản).
4.Đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống CBGVNV. Thăm hỏi, giúp đỡ CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn.
5.Phối hợp chặt chẽ cùng với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường xây dựng nhà trường theo mô hình “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
6.Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên, chủ động đề xuất những hoạt động của Công đoàn để hoàn thành tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần bồi dưỡng năng lực đội ngũ đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục trong thời kì mới.
Điều 18. Chi Đoàn Thanh niên:
  1.Hoạt động theo qui định của Điều lệ đoàn và sự chỉ đạo của Huyện Đoàn, Đoàn Xã.
  2.Phải xây dựng được chương trình hành động cho Chi đoàn ngay từ đầu năm.
  3.Xung kích đi đầu trong các hoạt động của nhà trường nhất là tham gia tổ chức hoạt động ngoại khoá, ATTT trường học, phòng chống các tệ nạn học đường.
Điều 19. Đội TNTPHCM:
1.Hoạt động theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
2.Tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm học.
3.Thực hiện tốt nền nếp hoạt động Đội.
4.Tổ chức tốt các đợt thi đua và phong trào văn nghệ trong học sinh, tích cực chủ động tham gia thực hiện công tác giáo dục ngoại khoá góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện.
Điều 20. Hội đồng Thi đua khen thưởng và các hội đồng khác:
1.Đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh theo từng tuần, từng tháng, từng giai đoạn thi đua, cuối học kỳ và cuối năm học.
2.Tổng kết đánh giá kinh nghiệm sáng kiến của cán bộ giáo viên. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh, chất lượng công tác quản lý nhà trường.
3.Hội đồng Thi đua khen thưởng họp vào cuối mỗi học kỳ, xét thi đua của CBGVNV vào cuối năm học.
4.Các hội đồng khác được thành lập và hoạt động căn cứ vào từng nhiệm vụ cụ thể và theo quy định của Điều lệ trường trung học.
Điều 21. Ban đại diện cha mẹ học sinh:
1.Ban đại diện CMHS được thành lập và hoạt động theo điều lệ Ban đại diện CMHS do Bộ GD-ĐT ban hành.
2. Phối hợp với nhà trường trong các chủ trương, hoạt động xã hội hoá giáo dục một cách thường xuyên thông qua ban thường trực Ban đại diện CMHS.
3.Có trách nhiệm tham gia với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp về các nội dung giáo dục, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, động viên bằng vật chất - tinh thần cho giáo viên dạy tốt, học sinh học tốt.
 
Phần IV
TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Điều 22. Hiệu trưởng -Bí thư Chi bộ:
1.Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giáo dục của nhà trường.
2.Tổ chức bộ máy nhà trường, tiếp nhận, phân công công tác và giảng dạy cho CBGVNV trong trường. Thực hiện các chế độ chính sách theo qui định cho CBGVNV
3.Phụ trách công tác tuyển sinh. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng.
4.Chủ tài khoản.
5.Phụ trách tổ văn phòng,  tổ Hóa -Sinh-TD; Chỉ đạo và kiểm tra chuyên môn:  môn Toán, Vật lý, Hoá học.Sinh học
6.Công tác xã hội hoá giáo dục, phổ cập giáo dục
7.Chủ tịch Hội đồng thi đua, kỷ luật
8.Cùng với Chi Ủy, Chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn điện nhà trường theo điều lệ. Xây dựng và thực hiện sự phối hợp lãnh đạo giữa Chi bộ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong địa phương;
9.Trưởng ban biên tập Website THCS Nguyễn Tri Phương. Chỉ đạo cập nhật tin, ảnh, tài nguyên giảng dạy … vào website của trường
Điều 23. Phó hiệu trưởng
1.Chia thời khoá biểu dạy - học;
2.Kiểm tra sổ đầu bài, sổ báo giảng;
3. Phụ trách tổ Ngoại ngữ, Ngữ văn. Chỉ đạo và kiểm tra chuyên môn các môn: Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, Văn, GDCD,TD , Nhạc, Họa. Tổ trưởng tổ kiểm tra chuyên môn giáo viên;
4.Phụ trách chỉ đạo giáo viên về công tác Bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu- HSDT; trường chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.
5.Phụ trách hoạt động của phòng bộ môn, đồ dùng dạy học, tin học;
6.Hoạt động viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm; công tác bồi dưỡng thường xuyên, học tập chuyên đề của CBGV
7.Công tác tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh: đối với kỳ thi lại, kiểm tra học kỳ, tốt nghiệp THCS
8-Phụ trách công tác khuyến học- Chi hội trưởng chữ thập đỏ. Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng
9.Cùng với hiệu trưởng lập và lên kế hoạch công tác tuần, tháng, học kỳ, năm học
10.Công tác Bồi dưỡng HS năng khiếu
11.Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo công tác thư viện, y tế và vệ sinh học đường, từ thiện, chữ thập đỏ; hoạt động giáo dục truyền thống.
12.Theo dõi, chỉ đạo công tác cập nhật điểm, sĩ số, thực hiện qui chế điểm, sổ điểm chính, học bạ, các bài kiểm tra thường xuyên.
13.Công tác chủ nhiệm lớp – Cùng với TPT Đội tổ chức giờ chào cờ đầu tuần.
14.Cùng với HT  trực BGH.
15.Công tác phụ đạo học sinh yếu, học sinh bỏ học; Công tác chỉ đạo dạy học tự chọn, lao động.
16.Công tác kỷ luật học sinh, an ninh trật tự, an toàn trường học. Phó chủ tịch Hội đồng kỷ luật học sinh,
17. Quản lí nhân viên và học sinh nội trú.
Điều 24. Chủ tịch Công đoàn
Chủ tịch công đoàn có trách nhiệm:
1.Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn theo Điều lệ công đoàn.
2.Chủ động phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào nhằm thúc đẩy hoạt giáo dục của trường.
3.Tuyên truyền, giáo dục, vận động CBGVNV, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền giao theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện các cuộc vận động do công đoàn phát động và  phong trào thi đua lớn của ngành.
4.Chịu trách nhiệm theo dõi, động viên CBGVNV thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Là Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.
Điều 25.Tổ trưởng tổ Chuyên môn
  Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm:
1.Lập hồ sơ tổ theo qui định, xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ nhằm thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Hiệu trưởng. Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.Chủ trì các cuộc họp tổ theo nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng. Có trách nhiệm tham mưu với ban giám hiệu về mọi hoạt động của tổ nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3.Kiểm tra và ký duyệt vào hồ sơ, giáo án của giáo viên (mỗi tháng kiểm tra chéo hồ sơ giáo án của giáo viên 1 lần).
4.Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của Giáo viên trong tổ, thực hiện theo kế hoạch và chỉ tiêu của trường.
5.Kiểm tra và nhắc nhở giáo viên trong tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỉ luật lao động. Phân công giáo viên dạy thay khi có giáo viên trong tổ nghỉ (Khi Hiệu trưởng đã giải quyết cho nghỉ)
6.Dạy đủ số tiết theo quy định và dự giờ mỗi giáo viên trong tổ từ 3 đến 4 tiết/năm. Lập kế hoạch và phân công giáo viên dự giờ các giáo viên trong tổ theo từng tuần (Mỗi môn phân công giáo viên dự ít nhất 1 tiết trong 2 tuần).
7.Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.
8.Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng.
Điều 26. Tổ trưởng tổ Văn phòng:
1.Quản lý các hoạt động của tổ văn phòng (có kế hoạch của cả năm, học kỳ, từng tháng, tuần). Có đầy đủ hồ sơ của tổ; quản lý, tổ chức hoạt động đều đặn, thường xuyên, theo dõi ngày công, giờ công, xếp loại thi đua của tổ, tham gia mọi hoạt động xã hội khác.
2.Kiểm tra nhắc nhở tổ viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
3.Thực hiện các điều động của Hiệu trưởng, hợp tác tích cực với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 27. Ban TTND:
1.Giám sát, kiểm tra các hoạt động trong trường theo Nghị quyết Hội nghị CC-VC và việc thực hiện nhiệm vụ của CBGVNV theo qui chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân.
2.Cùng chủ tịch công đoàn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ.
3 Cùng công đoàn giải quyết các kiến nghị của CBGVNV nhà trường.
4.Vào thời điểm trước khi tổ chức hội nghị CC-VC và tổng kết năm học, trưởng Ban TTND gửi báo cáo bằng văn bản cho hiệu trưởng, về: “kết quả hoạt động và đề xuất kiến nghị của Ban TTND”.
5.Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.
Điều 28. Tổng phụ trách Đội TNTPHCM:
            Tổng phụ trách Đội TNTPHCM có trách nhiệm:
1.Tổ chức chào cờ đầu tuần, điều hành, duy trì các hoạt động của Liên Đội TNTPHCM.
2. Phối hợp với GVCN, GVBM, bảo vệ trong việc  tổ chức, quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt các trường hợp học sinh cá biệt. Kịp thời động viên các học sinh và tập thể chi đội lớp có thành tích tiến bộ; phối hợp với ban chỉ huy Liên đội, Chi đội nhắc nhở và giúp đỡ học sinh vi phạm nội qui nhà trường.
3.Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong học sinh theo chủ đề hàng tháng, theo giai đoạn thi đua dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội xã và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo  về BGH kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.
4.Theo dõi, quản lí nền nếp của học sinh.
5.Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội. 
 
Điều 29. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:
1.Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài và giảng dạy theo đúng qui định chuyên môn. Chuẩn bị chu đáo thí nghiệm - thực hành, đồ dùng dạy học cho các tiết dạy theo PPCT (Giáo viên phải  đăng ký việc sử dụng đồ dùng dạy học với cán bộ phòng bộ môn trong tuần kề trước của tuần có tiết dạy). Sử dụng 100 % các đồ dùng dạy học hiện có trong trường và phù hợp với bài dạy; tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các phòng bộ môn, phòng trình chiếu, phòng học có gắn máy chiếu và tivi.
2.Kiểm tra đánh giá và trả bài cho học sinh theo đúng qui định (Thời gian giáo viên bộ môn trả bài cho học sinh được qui định như sau: chậm nhất một tuần sau khi kiểm tra đối với bài KT viết hệ số 1; chậm nhất 2 tuần (hoặc theo PPCT) sau khi kiểm tra đối với bài kiểm tra viết số hệ số 2); cập nhật điểm vào máy vi tính,  sổ điểm chính, học bạ đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng qui định.
3.Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm tuỳ tiện, đổi giờ, bỏ giờ; tham gia quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.
4.Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường dự giờ đồng nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục (mỗi tháng dự ít nhất 2 tiết). Tích cực phấn đấu tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
5.Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối xử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc các qui định về dạy thêm học thêm của ngành giáo dục đào tạo và của trường.
7.Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
8.Chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý toàn diện học sinh của lớp trong tiết dạy. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu của đổi mới giáo dục, phù hợp với các đối tượng học sinh. Chịu trách nhiệm chính về kết quả học tập của học sinh đối với bộ môn lớp được phân công giảng dạy.
Điều30. Giáo viên chủ nhiệm:
1.Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh.
2. Tổ chức duy trì mọi hoạt động của lớp, tổ chức học sinh tham gia hoạt động Đoàn, Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3.Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh, ít nhất mỗi tháng thăm 2 gia đình phụ huynh học sinh. Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh thông qua sổ liên lạc sau mỗi tháng, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn, TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.
4.Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật , kiểm tra lại… và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.
5.Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.
6.Không ngừng học tập, áp dụng kinh nghiệm chủ nhiệm giỏi của đồng nghiệp. Tích cực phấn đấu tham gia thi GVCN giỏi các cấp.
Điều 31. Nhân viên Kế toán:
1.Hoàn thành nhiệm vụ kế toán. Theo dõi và thực hiện chế độ BHXH cho CBGVNV nhà trường.
2.Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của chuyên ngành kế toán.
3.Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
4.Giúp Hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính trong nhà trường.
5.Kip thời kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt.
6. Lập kế hoạch, báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt trước khi nhận hoặc chi tiền.
7.Lập sổ tài sản tất cả các phòng chức năng, kho, các phòng học ( kê khai tất cả tài sản có trong phòng đó)
8.Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, kiểm kê đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
9.Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.
10.Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được giao.
11.Hàng tuần tổ chức kiểm tra việc tồn quỹ, số dư các loại quỹ. Hàng tháng làm báo cáo tồn quỹ tiền mặt, đối chiếu sổ quỹ giữa KT và TQ. Tổng hợp kế hoạch chi tiêu, lên kế hoạch tài chính trình Hiệu trưởng vào ngày 30 của tháng.
12.Thực hiện công khai tài chính và thực hiện ba công khai (thông tư 09 của Bộ Tài chính) theo đúng qui định.
Điều 32. Nhân viên Văn thư – Giáo vụ, thủ quỹ:
1.Văn thư- Lưu trữ:
a) Theo dõi, báo cáo Hiệu trưởng xử lý công văn đi và đến
b) Quản lý sổ đăng bộ, văn băng TN THCS của học sinh, sổ học sinh chuyển đi và đến của học sinh.
c) Quản lý sổ gọi tên, ghi điểm, sổ ghi đầu bài, học bạ, các hồ sơ cấp phát cho giáo viên.
d) Quản lý giấy mời, giấy giới thiệu, giấy khen.
đ) Soạn thảo, đánh máy các văn bản do Hiệu trưởng giao.
e) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được giao.
g) Quản lý tốt khuôn dấu nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản; bảo đảm đúng nguyên tắc, có hiệu quả trong việc sử dụng khuôn dấu.
h) Có trách nhiệm tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư - lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường.
i) Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.
k)Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng và thực hiện thông tin hai chiều qua mạng Internet với PGD.
2.Thủ quỹ:
a)Làm tròn nhiệm vụ thủ quỹ của nhà trường, thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi.
b) Hàng tuần  tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng. Nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước theo qui định.
c)Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt
- Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ.
Điều 33. Cán bộ (giáo viên) phụ trách thiết bị, phòng bộ môn:
1. Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị trong phòng đồ dùng dạy học.
2. Cập nhật các loại hồ sơ thiết bị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục, các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của các phòng chức năng.
3. Sắp xếp đồ dùng dạy học và các vật dụng trong phòng thiết bị theo bộ môn, có khoa học sao cho giáo viên dễ lấy, dễ tìm. Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường. Có kế hoạch chuẩn bị đồ dùng dạy học theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, phục vụ tốt các tiết thực hành thí nghiệm.
4. Thường xuyên bảo quản, lau chùi, tu bổ thiết bị, kiểm tra chế độ bảo trì các thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.
5. Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.
6. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học
7. Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, nộp cho Hiệu trưởng bản báo cáo thống kê tình hình sử dụng thiết bị dạy học trong tháng trước của giáo viên toàn trường. 
Điều 34. Giáo viên phụ trách phòng vi tính, trình chiếu:
1.Trực tiếp quản lý, bảo quản các tài sản trong phòng vi tính, trình chiếu. Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy thường xuyên ở phòng vi tính và máy ở các phòng chức năng, kịp thời phát hiện những  sự cố của máy, điều tra nguyên nhân hỏng, kịp thời báo cáo hiệu trưởng.
2. Lên kế hoạch sửa chữa ,thay thế những các thiết bị  hư hỏng đề xuất hiệu trưởng giải quyết.
3.Lập sổ nhật ký của từng máy và hồ sơ hoạt động của từng phòng vi tính, trình chiếu.
4.Thực hiện các điều động của Hiệu trưởng, hợp tác tích cực với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 35. Nhân viên thư viện:
1.Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.
2. Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.
3. Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.
4. Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chuyên môn trong trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú. Phát huy hiệu quả hoạt động của các tủ sách di động, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện tiên tiến.
5. Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản trong thư viện.
6. Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp tích cực với các thành viên trong nhà trường, cộng tác viên thư viện thực hiện tốt công việc được giao.
7. Thực hiện các điều động của Hiệu trưởng, hợp tác tích cực với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 36. Cán bộ Y tế:
1. Đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ học sinh, CBGVNV, phối hợp với GVCN, TPT Đội thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh.
2. Có sổ sách cấp phát thuốc, theo dõi sức khỏe học sinh.
3. Có kế hoạch khám sức khỏe cho CBGVNV -HS
4. Hằng ngày kiểm tra  tình hình vệ sinh của các lớp học và  khu vực vệ sinh của học sinh. Kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm tại bếp ăn nội trú nhà trường và hệ thống nước uống được lọc qua tia cực tím. Báo cáo kịp thời với BGH trực.
5. Có kế hoạch, chủ động phối hợp với trạm y tế xã Hòa Bắc, BGH nhà trường thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
6. Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường. 
7. Lấy mẫu thức ăn và lưu hằng ngày tại nhà bếp theo đúng quy định.
8. Thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ tại trường.
Điều 37. Nhân viên phục vụ, bảo vệ, quản sinh, cấp dưỡng:  
1. Nhân viên phục vụ:
a)Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.
b) Đảm bảo nước uống cho CBGV, Phục vụ cơm  trưa cho GV ở lại trưa.
c)Phục vụ các buổi họp, các hội nghị của nhà trường và tổ chức chuyên môn bao gồm: Vệ sinh phòng họp, hội trường, sắp xếp bàn ghế, nước uống.
e) Quét dọn, vệ sinh sân trường (trước, sau), các khu vệ sinh dành cho CV-VC và học sinh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp..
2.Nhân viên Bảo vệ:
a)Bảo vệ an toàn, tham mưu với nhà trường sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.
b)Mở và đóng cửa các phòng học, địa điểm làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường.
c)Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.
d)Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vị khuôn viên của nhà trường kể cả khu nội trú. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong giờ chính khoá và ngoại khoá.
đ)Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.
e) Kịp thời liên hệ, phối hợp với các cơ quan công an địa phương, giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước cổng trường.
g) Điều khiển hiệu lệnh giờ học.
h) Kiểm tra, đề xuất tu sửa hệ thống điện, nước của nhà trường.
i) Đóng mở điện nước phục vụ công tác dạy học đúng giờ (theo lịch học và lịch làm việc).
k) Vệ sinh sắp xếp ngăn nắp kho ghế nhựa ở cầu thang  ở dãy nhà 2 tầng.
3.Nhân viên quản sinh khu nội trú:        
a) Quản lý số lượng học sinh khu nội trú; giải quyết, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm nội quy tại khu nội trú trong phạm vi quyền hạn được giao và báo cáo với hiệu trưởng.
b) Được trực tiếp điều động học sinh nội trú lao động trong khu vực của trường trong các trường hợp cần thiết.
c) Đề xuất với nhà trường hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động ở khu nội trú.
d) Tham mưu đề xuất về  hình thức khen thưởng hoặc hình thức kỷ luật đối với học sinh nội trú.
đ) Nhân viên quản sinh đón tiếp, hướng dẫn và nhắc nhở các bậc CMHS đến thăm con, em thực hiện đúng  nội quy khu nội trú.
 e) Chấp hành nghiêm túc thời gian trực, các quy định công việc cụ thể theo phân công của hiệu trưởng và ban quản lý nội trú.
g) Có trách nhiệm giám sát thực phẩn do nhà cung cấp gởi đến, có quyền tqf chối không nhận sản phẩm không đảm bảo chất lượng (và báo cáo cho lãnh đạo trường biết); giám sát việc  thực hiện chế độ ăn uống của học sinh, và công khai tiền ăn hằng ngày cho mọi người biết.
 
h) Thực hiện tốt quy định hoạt động của tổ quản lý học sinh dân tộc nội trú nhà trường. 
4.Nhân viên cấp dưỡng khu nội trú:
a)Nhân viên làm công tác nuôi dưỡng (chế biên thức ăn sống thành chín), có trách nhiệm báo cáo đề xuất hiệu trưởng nhà trường trong công tác liên quan đến chế độ ăn uống của học sinh tại nhà ăn.
c)Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thông báo cho học sinh về chế độ ăn uống từng ngày.
d) Hằng ngày tham gia với quản sinh ký nhận số lượng thực phẩm do nhà cung cấp chuyển giao cụ thể; Nếu thực phẩm không đảm bảo chất lượng phải báo cho nhà trường biết và từ chối không nhận sản phẩm này.
đ) Thực hiện tốt quy định hoạt động của tổ quản lý học sinh dân tộc nội trú nhà trường. 
Phân V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 38. Quy chế này được hội nghị công nhân viên chức năm 2014-2015 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng và đưa lên trang Web của trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế. Quy chế này thay thế các điều chỉnh bổ sung và các quy chế làm việc của các năm học trước.
Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của công chức viên chức.
Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm thông qua Hội nghị CC-VC chức đầu năm hoặc đầu học kỳ II theo năm học ./.
Nơi nhận:
- BGH,BCHCĐ , (để phối hợp);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT,                                                                                               
                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                       Trần Phước Hoàn
 

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Chung thủy không khó cái khó là… tìm được một người xứng đáng nhận nó.

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 1662

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7435566

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Ý kiến Quý vị về website Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Giao điện đẹp, thông tin phong phú

Cần cải tiến về nội dung

Cần cải tiến về mặt hình thức

Ý kiến khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương